katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Základy tvorby webových prezentácií

Obsah

 1. Internet a Web, protokol HTTP
 2. Jazyk HTML - synatax, verzie
 3. Štruktúra HTML dokumentu
 4. Kaskádové štýly, syntax CSS dokumentu
 5. Textový obsah - štruktúrovanie, formátovanie
 6. Obrázky
 7. Prepojenie dokumentov, hypertextové odkazy, skratky
 8. Číslované a nečíslované zoznamy, zoznamy termínov
 9. Tabuľky, štruktúra tabuľky, formátovanie
 10. Formuláre, typy užívateľských vstupov
 11. Multimédiá - video a zvuk, formáty
 12. Zostavenie logických celkov, opakovanie

Zadanie 2017/2

Vytvorte webové sídlo s tromi stránkami s jednotným dizajnom, medzi ktorými sa dá prepínať pomocou menu. Stránky majú mať hlavičku s farebným pozadím, spodným okrajom (border) a názvom stránky "stránka na skúšku 9. 2. 2017", farebne odlíšenú pätu a titulok stránky (title) s vašim menom. Prvá z nich má obsahovať štruktúrovaný text s nadpismi a odstavcami, ktoré obtekajú dva obrázky, každý z inej strany. Obrázky majú pod sebou popis obrázku. V spodnej časti pod textom bude tabuľka zobrazujúca mesiace v roku s ich poradím a počtom dní. Riadky tabuľky budú mať striedavo rozlíšené pozadie. Na začiatku textu bude odkaz na túto tabuľku. Na druhej stránke bude nečíslovaný zoznam, zoznam termínov (ľubovoľných, min. 7). Na tretej stránke bude formulár, ktorý požaduje meno, adresu, e-mail, výber destinácie z roletového zoznamu, kde sú jednotlivé položky zoskupené do min. 2 skupín a priestor na zapísanie poznámok (textu). Meno a e-mail sú povinné polia.