katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM (4GeKa)

Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM (4GeKa)

Základné informácie

Cieľ

Osvojiť si techniky práce s digitálnym terénnym modelom v prostredí GRASS GIS a jeho využitie pri riešení praktických úloh (viditeľnosť, zatienenie, hľadanie územia s požadovanými parametrami)

Softvér

Literatúra & zaujímavé projekty

Náplň jednotlivých seminárov

Por.č.DátumNáplň cvičeniaŠtudijné materiályÚdaje na cvičenie
1.24.9.Úvod (oboznámenie sa s obsahom premetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry, rozvrhu, podmienok), Úvod do riešenia priestorových analýz, oboznámenie s používaným softvérom,
GRASS úvod (základné pojmy, štruktúra, spôsob práce, grafické rozhranie), QGIS úvod, import údajov, tvorba DTM, základné morfometrické parametre, Práca s vrstvami GRASSu, reklasifikácia
prezentáciaúdaje 1
2.1.10.Import a export údajov, základné štatistické charakteristiky rastra, analýza viditeľnostiprezentáciaúdaje2
3.8.10Tvorba modelu terénu (s využitím mapovej algebry na rastroch)prezentáciaúdaje3
WMS vrstva z adresy (kliknite)
4.15.10prezentáciaúdaje4
5.22.10Výpočet objemu terénneho výseku, zaplavovanie terénnych depresií, priehradyprezentácia-
6.29.10Zaplavovanie terénnych depresií, priehradyprezentácia-
6.5.11Moduly na hydrologické analýzy, moduly na počítanie oslneniaprezentácia-
7.12.11Tvorba izočiar, Voronoiove polygóny, zadanie úlohprezentáciaúdaje7
8.19.11.Konvexná obálka, využitie skriptovacieho jazyka AWK na úpravu textových súborov, v.in.ascii modulprezentácia-

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je spracovanie prezentácia výsledkov počas semestra zadanej úlohy a aktívna účasť na všetkých cvičeniach.

Kontakt (vyučujúci)

Ľuboš Balážovič
Katedra kartografia,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-22
e-mail: balazovic@fns.uniba.sk

Stránka predmetu: http://gis.fns.uniba.sk/vyuka/Priestorove_analyzy_v_GIS_s_vyuzitim_DTM/