katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Geografické informačné systémy (1ZIK, 1ZEP, 1ZRR)

Geografické informačné systémy (1ZIK, 1ZEP, 1ZRR)

Základné informácie

Cieľ

Získať praktické zručnosti v práci s geografickými informačnými systémami a tieto vedieť uplatniť pri riešení praktických úloh.

Rozdelenie do skupín

Rozdelenie Rozvrh

SkupinaMiestnosťČasVyučujúci
ZIK A+ZEPG-16APo. 11.30Pelech
ZIK BG-16APo. 15.40Stanková

Softvér

Obsah predmetu (sylaby)

 • Osvojenie základných pojmov a zručností
  • Vrstva, prehľad, legenda, mapové plátno
  • Navigácia na mape
  • Používanie geopriestorových záložiek
  • Rastrová a vektorová reprezentácia údajov
  • Lokálne a vzdialené umiestnenie údajov
  • Nakladanie vrstiev
  • Projekt a nastavenie vlastností projektu
 • Získavanie (zber) údajov
  • Digitalizácia
  • Rastrové, vektorové súbory (popis používaných formátov)
  • WMS
  • WFS
  • CSV (súbor s oddeleným textom)
  • Zdroje údajov
 • Integrácia údajov
  • Polohové zjednotenie údajov (mapové zobrazenia, georeferencovanie, transformácie, česko-slovenské osobitosti)
  • Práca s vektorovými vrstvami (lokálne vektorové vrstvy, tabuľka atribútov, druhy legendy, meta údaje, identifikácia objektov, WFS, dopyty, popisy)
  • Práca s rastrovými vrstvami (pyramídy, meta údaje, farby, identifikácia údajov, viackanálové snímky)
 • Analýza údajov
  • Okolie (buffer)
  • Overlay
  • Mapová algebra
  • Reklasifikácia
  • Metódy interpolácie spojitých veličín
  • Delanuayova triangulácia
  • Tvorba izočiar
  • Sieťové analýzy
 • Distribúcia údajov
  • Tvorba tlačových výstupov
  • Mapové služby

Prednášky

Literatúra

 • Mičietová, E., Kožuch, M.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie, Elita, Bratislava, 2008.
 • Tuček: GIS princípy a praxe Computer Press, 1997.
 • Hlásny, T.: GIS a priestorové analýzy, 2008.
 • Publikácie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Geografické informačné systémy 1, 3.
  Dostupné na stránke FPV UMB Publikácie
 • Sherman, G. et al: Užívateľská príručka Quantum GIS (slovenský preklad), [online], 2006.
 • Mitchel, T: Web Mapping Illustrated. O'Reilly, 2005.
 • Hofierka, J., Kaňuk, J., Gallay, M.: Geoinformatika. UPJŚ v Košiciach, 2014.

Náplň jednotlivých cvičení

Por.č. Dátum Náplň cvičenia Študijné materály Zadania k úlohám Súbory k cvičeniam
0. 13.-15.2. Úvod (oboznámenie sa s obsahom predmetu, podmienkami hodnotenia, stanovenie rozvrhu, uvedenie literatúry) prezentácia - -
1. 20.-22.2. Úvod do GIS – základné pojmy, navigácia na mape, ukladanie ako obrázok, projekt a nastavenie vlastností projektu prezentácia
EN
Úloha 1
Hodnotenie
údaje
2. 27.2-1.3.Získavanie/zber údajov – rastrové a vektorové formy údajov, digitalizácia prezentácia
EN
- údaje
3. 6.-8.3. Získavanie/zber údajov (pokračovanie), WMS/WFS/WCS/WSC vrstvy, zdroje údajov všeobecne, vrsvy z CSV (súbor s oddeleným textom), polohové zjednotenie údajov, mapové zobrazenia prezentácia
EN
Úloha 2
Hodnotenie
údaje
4. 13.-15.3. Práca s vektorovými vrstvami – lokálne vektorové vrstvy, typy súborov, tabuľka atribútov, druhy legendy, metaúdaje, identifikácia objektov, dopyty (úvod), popisy prezentácia
EN
- údaje
5. 20.-22.3. Práca s rastrovými vrstvami – georeferencovanie, pyramídy, meta údaje, farby (palety, farebné modely), identifikácia údajov, viackanálové snímky (využitie), prehľad používaných formátov a ich obmedzenia (desatinné miesta, rozsah) prezentácia
EN
- údaje
6.27.3.-29.3.Publikovanie (tlač/internet) – tvorba tlačových výstupov, export do SVG prezentácia
EN
Úloha 3
Hodnotenie
-
7. 3.-5.4. Priestorové analýzy:
 1. Okolie (buffer)
 2. Overlay
Úloha: Zistite počet obyvateľov (absolútny aj relatívny) žijúcich v obciach do 5 km od železničnej trate/diaľnice/cesty prvej triedy (vo vybranom kraji)
prezentácia
EN
- údaje
8. 10.-12.4. Práca s rastrovými vrstvami II.:
 1. Metódy interpolácie spojitých veličín
 2. Tvorba izočiar
 3. Mapová algebra
 4. Reklasifikácia rastra
 5. Konverzia vektor/raster
 6. Úvod do GRASS-u
prezentácia
EN
- údaje
9. 24.4.-26.4. Práca s rastrami III.:
 1. Zmena projekcie rastra
 2. Orezanie rastra
 3. Reklasifikácia rastra
 4. Tvorba tieňovaného reliéfu
 5. Analýza viditeľnosti
prezentácia
EN
Úloha 4
Hodnotenie
údaje
10. 1.-3.5. Úvod do sieťových analýz:
 1. Úvod do teórie grafov (základné pojmy, základné problémy)
 2. Alokácia
 3. Nájdenie najkratšej trasy
 4. Problém obchodného cestujúceho
 5. Práca so zásuvným modulom GRASS
 6. Základné pojmy GRASS-u (lokalita, súbor máp)
 7. Import a export rastrových a vektorových vrstiev z a do GRASS-u
prezentácia
EN
Úloha 4
Hodnotenie
údaje
11. 8.-10.5. Opakovanie, informácie o priebehu skúšky prezentácia - -

Hodnotenie

Na úspešné zvládnutie predmetu je potrebné aktívna účasť na cvičeniach, včasné odovzdanie úloh zadaných počas semestra a úspešné zvládnutie praktických úloh (pri počítači) a záverečného testu.

Skúška

Skúška pozostáva z dvoch častí – jednoduchej praktickej úlohy riešenej v QGISe a testu pozostávajúceho z 20 otázok.

Zoznam zručností požadovaných pre zvládnutie praktickej časti skúšky

 1. atribútový dopyt
 2. priestorový dopyt
 3. tvorba buffera
 4. práca s WMS vrstvou
 5. popisy načítané z mapy
 6. tvorba kartogramu
 7. tvorba izočiar na rastri
 8. prevod medzi zobrazeniami Křovák/WGS84/GaussKruger
 9. zobrazenie vzhľadu podľa hodnoty atribútu (jedinečná hodnota)
 10. reklasifikácia rastra

Kontakt (vyučujúci)

Eva Mičietová (prednášky)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-437
e-mail: miciet@fns.uniba.sk

Hana Stanková (cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-19
e-mail: stankova@fns.uniba.sk

Vladimír Pelech (cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-23
e-mail: pelech2@uniba.sk

Stránka predmetu: http://gis.fns.uniba.sk/?p=1&s=4&pr=gis