katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Úvod do DPZ

Hodnotenie predmetu pre všetkých študentov:

2,5 boda - účasť na jednej téme cvičenia (dokopy za účasť 15 bodov)
5 bodov - správnosť a úplnosť vypracovaného zápisu z cvičenia (dokopy za zápisy 15 bodov)
70 bodov - úspešnosť písomnej skúšky - správne zodpovedanie a rozpísanie 10 otázok (potrebné dosiahnuť minimálne 40 bodov)

Spolu za predmet 100 bodov. Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 60 bodov.

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ pre ZDS (vyučujúci Kožuch):

DátumMiestnosťČas 16.30-18.00Téma
27.2.2018G-17/Acvičenie 1Parametre zvislej leteckej snímky
13.3.2018G-17/Acvičenie 2, 1.časťAnalógová interpretácia (interpretácia farebnej syntézy)
20.3.2018G-17/Acvičenie 2, 2.časťAnalógová interpretácia (interpretácia infračervenej snímky)
10.4.2018G-17/Acvičenie 3, 1.časťZdroje dát DPZ, import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
17.4.2018G-17/Acvičenie 3, 2.časťVýrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
24.4.2018G-17/Acvičenie 3, 3.časťKlasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie

Cvičenie 3 - časť 1 pre ZDS

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ pre ZIK, ZEP (vyučujúci Bobáľová):

DátumMiestnosťČas 9.50-11.20Téma
20.2.2018B2-231skupina 1 a 2Cvičenie 1: Parametre zvislej leteckej snímky
27.2.2018B2-231skupina 1 a 2Cvičenie 2: Analógová interpretácia (interpretácia farebnej syntézy)
6.3.2018B2-231skupina 1 a 2Cvičenie 2: Analógová interpretácia (interpretácia infračervenej snímky)
13.3.2018G-16/Askupina 1 a 2Cvičenie 3: Import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
20.3.2018G-16/Askupina 1 a 2Cvičenie 3: Výrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
27.3.2018G-16/Askupina 1 a 2Cvičenie 3: Klasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie

Prezentácie k cvičeniam:

Cvičenie 3 - časť 1

Cvičenie 3 - časť 2

Cvičenie 3 - časť 3


Údaje k cvičeniam:

Metaúdaje k Landsat 8

Vzorový shape na trénovacie množiny

Testovacie polygóny

Kontakt (vyučujúci)

Miroslav Kožuch (prednášky, cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-18
e-mail: miroslav.kozuch@uniba.sk

Hana Bobáľová (cvičenia)
Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ,
miestnosť G-19
e-mail: hana.stankova@uniba.sk